เกี่ยวกับเรา

CPAC BIM เทคโนโลยีดิจิทัล ที่ช่วยสร้างความแม่นยาในการออกแบบ และควบคุมคุณภาพในงานก่อสร้างทั้งระบบ


เราเชื่อว่า เราจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยยกระดับวงการการก่อสร้างของไทยให้ดีขึ้นกว่า ปัจจุบัน ด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้ลูกค้า เรา พร้อมแล้วที่จะเป็น ผู้ช่วยและให้คาปรึกษา กับทุกคนท่ีอยู่ใน Chain การก่อสร้าง ตั้งแต่ผู้ผลิตสินค้า ผู้ออกแบบ ผู้รับเหมาก่อสร้าง เจ้าของโครงการ ที่พร้อมและมี ความตั้งใจจะนาเทคโนโลยีการก่อสร้าง ไปใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน ที่ CPAC BIM เรารวบรวม Digital Construction Technologies สาหรับวงการ ก่อสร้างไว้อย่างหลากหลาย ตั้งแต่ก่อนโครงการ ขณะก่อสร้าง และหลังจบโครงการ

CPAC BIM

Building Information Modeling

BIM คือ Building Information Modeling เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ถูกพัฒนาขึ้นสำหรับวงการงาน สถาปัตยกรรม และการก่อสร้าง ที่เริ่มตั้งแต่การออกแบบ อาคารไปจนถึงการก่อสร้าง BIM จะเป็นการใช้ระบบคอม พิวเตอร์มาควบคุมกระบวนการต่างๆ ระบบจะสร้างแบบ จำลองเสมือนของอาคารที่แม่นยำ แบบจำลองแบบดิจิทัล อย่างการออกแบบ การเขียนแบบ การคำนวณโครงสร้าง การประมาณราคา การจัดซื้อ รวมไปถึงการวางแผนงาน ต่างๆ ของอาคาร

ตอบโจทย์ทุกฝ่ายในวงการก่อสร้างด้วย 3 DIGITAL SOLUTION

ที่ CPAC BIM เรารวบรวม Digital tools สำหรับวงการก่อสร้างไว้ครบถ้วนที่สุด ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี Building Information Modeling (BIM) หรือ Software ที่เกี่ยวข้องต่างๆที่สถาปนิก วิศวกร ผู้บริหาร โครงการ และผู้เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคาร โครงสร้างพื้นฐานให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ แก้ปัญหา และตอบโจทย์การทำงานได้

BIM Library คลัง Digital Object ของวัสดุก่อสร้าง และตกแต่งทุกชนิดที่ใช้ในอาคาร ให้ผู้ออกแบบทั่วโลกได้ดาวน์โหลดฟรี ดาวน์โหลด Digital Object จาก CPAC link
Virtual Experience สร้าง Virtual Experience สามารถนำไป ประยุกต์ใช้ ในการวางแผนก่อสร้าง เห็นภาพล่วงหน้าก่อนสร้าง ชมตัวอย่าง Virtual Tour link
BIM Design Consult and Construction ให้คำปรึกษา ช่วยออกแบบและก่อสร้างโดยใช้ เทคโนโลยีดิจิตอล ตั้งแต่การวางแผนก่อสร้าง กระบวนการก่อสร้าง ไปจนถึงการซ่อมบำรุง
จับมือไปด้วยกันเพื่อสร้างการเติบโตCPAC BIM สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อส่งมอบประสบการณ์ ที่ดีที่สุดให้ลูกค้าที่นี่ไม่ได้เน้นการเติบโตแบบลุยเดี่ยว แต่ใช้พลังของการแบ่งปันและความร่วมมือ ทำให้เกิดรูปแบบสินค้า และบริการใหม่ที่ตอบรับความต้องการของผู้คนในวงกว้าง ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยการใช้ประโยชน์จาก “ข้อมูล” ในฐานะ สินทรัพย์ที่สำคัญ

ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายการใช้คุกกี้นี้ จะอธิบายถึงประเภท เหตุผล และลักษณะการใช้คุกกี้ รวมถึงวิธีการจัดการคุกกี้ ของเว็บไซต์ทั้งหมด โดยท่านสามารถดูรายการคุกกี้และตั้งค่าการยอมรับการใช้งาน ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ?