Believe in quality, trust

With all services that meet your needs

Experience
long (Year)

Project results
Over (Service)

Stores & Agents
Over (Branch)


Vision and Mission

We will be the leader in the product business. Thailand concrete

Portfolio Masterpiece

We will be the leader in the product business. Thailand concrete

CPAC for society

We will be the leader in the product business. Thailand concrete

CPAC พร้อมแล้วที่จะยกระดับการก่อสร้าง โดยมุ่งเน้นเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมการก่อสร้าง พร้อมทั้งเชื่อมโยง Ecosystem ตอบโจทย์ทุกรูปแบบงานก่อสร้าง

01

CPAC SOLUTION CENTER

ซีแพคโซลูชันเซ็นเตอร์ (CPAC Solution Center)

02

CPAC | BIM

CPAC BIM เทคโนโลยีดิจิทัล ที่ช่วยสร้างความแม่นยำในการออกแบบ และควบคุมคุณภาพในงานก่อสร้างทั้งระบบ

03

CPACCONSTRUCTIONSOLUTION

CPAC Construction Solution ศูนย์กลางนวัตกรรมก่อสร้างครบวงจร

04

SMARTGREEN SOLUTIONBy CPAC

นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม “Smart Green Solution by CPAC”

ช่องทางการสั่งซื้อ สินค้าและบริการจาก CPAC CONSTRUCTION SOLUTION

สั่งซื้อด้วยตัวเองผ่านช่องทางออนไลน์ ง่ายๆ ที่ cpacconnect.com

ด้วยร้านค้าผู้แทน และตัวแทนจำหน่าย Cpac มากกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ

ข่าวสารและกิจกรรม

ร้านค้าและตัวแทนจำหน่าย CPAC

ร้านค้าผู้แทนจำหน่ายและร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำทั่วประเทศ

ด้วยร้านค้าผู้แทน และตัวแทนจำหน่าย Cpac มากกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ

ร้านค้า SCG HOME ทั่วประเทศ

ด้วยร้านค้าผู้แทน และตัวแทนจำหน่าย Cpac มากกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ

ตัวแทนจำหน่าย CPAC

ด้วยร้านค้าผู้แทน และตัวแทนจำหน่าย Cpac มากกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ

Calculate
Concrete

Order CPAC Concrete Precisely
Convenient, accurate, easy to use and cost-effective for calculating concrete quantity. For all areas of your work site

ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายการใช้คุกกี้นี้ จะอธิบายถึงประเภท เหตุผล และลักษณะการใช้คุกกี้ รวมถึงวิธีการจัดการคุกกี้ ของเว็บไซต์ทั้งหมด โดยท่านสามารถดูรายการคุกกี้และตั้งค่าการยอมรับการใช้งาน ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ?